บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFP

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit ปริมาณคาร์บอน หน่วย
ยางแท่ง STR 10 บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด คุณรุ่งนภา แก้วปัญญา ยางพารา 1 กิโลกรัม 438 g
ยางแท่ง STR20 บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด คุณรุ่งนภา แก้วปัญญา ยางพารา 1 กิโลกรัม 438 kg